Hurtiglinker:


Totens Sparebanks sponsorvirksomhet

Totens Sparebank har i alle år hatt et nært og godt samarbeid med lokalsamfunnets lag, organisasjoner, kultur- og idrettsliv.

Vi har nedfelt i våre retningslinjer at en del av årets overskudd skal kanaliseres tilbake til lokalsamfunnet, noe som i dag hovedsaklig skjer gjennom sponsoravtaler og vår årlige gaveutdeling.

I løpet av bankens over 160 årige historie, har Toten, Gjøvik og etterhvert Eidsvoll og Hamar kunnet nyte godt av mangfoldige millioner kroner i tilbakeføring til lokalmiljøet. Vi er glade for at vi kan gi disse betydelige bidragene i oppbyggingen og utviklingen av en svært viktig del av bygdas mangfold.

VIKTIG BIDRAG TIL LOKALSAMFUNNET

Pr. i dag har vi sponsoravtaler med ca. 100 organisasjoner, og med det støtter vi mye av det som finnes av idrett og kultur i regionen. Banken gir årlig ca. 8,5 millioner kroner tilbake til lokalsamfunnet i form av sponsoravtaler og den årlige gaveutdelingen.

Vår sponsorstrategi går hovedsaklig ut på å støtte aktiviteter blant barn og unge, med fokus på idrett, kultur og kunnskap. I tillegg bidrar vi til aktiviteter vi tror vil være berikende for lokalmiljøet, derfor har vi bla. sponset "Urbane Totninger" og "Sommerslagere på Gjøvik gård" helt fra den spede start og til de megasuksessene disse showene er blitt.

Dette setter Totens Sparebank i en særstilling i vår region, og er et viktig bidrag til at lokalsamfunnet kan utvikle seg og være et godt sted å leve og virke for oss som bor her.

SØKNAD OM SPONSORMIDLER

Alle som vil søke om sponsormidler må gjøre dette elektronisk. Du kan sende inn søknad når det passer deg, men disse blir behandlet to ganger i året. Søknadsfristene er 1.9 og 15.1 hvert år. Vi vil gi svar på innsendte søknader så raskt som mulig etter disse fristene. Vi ber om at dere setter opp beløp det søkes om. Antall søknader som blir innvilget og størrelsen på de ulike sponsoravtalene vil variere fra år til år avhengig av antall søkere og kvaliteten på søknadene.

For de foreningene som fikk sponsormidler i fjor må det også fylles ut et egenevalueringsskjema. Her må foreningen informere om hva som ble gjort fra foreningens side for å oppfylle fjorårets sponsoravtale. Egenevalueringen samt søknadskjema danner grunnlag for bankens behandling.

Sponsing er en markedsføringsaktivitet på lik linje med andre markedsføringstiltak hvor banken forventer en positiv effekt hovedsakelig i form av profilering og at foreningen er en god ambassadør for banken. Dette i motsetning til bankens gavefond som er en ren utdeling av midler til allmennyttige formål.

Dersom du heller vil søke om gavemidler kan du få mer informasjon her.